Doel 1. Ik ken de volgende begrippen

Acuut Direct, dat je het in een klap hebt.  Plotseling..bijvoorbeeld acute hoofdpijn.

ADI Aanvaardbare Dagelijkse Inname.

Carcinogeen Kankerverwekkend. De deelfunctie van de cel gaat heel hard werken, de specifieke functie wordt geremd. Om te onderzoeken of een stof carcinogeen is, maakt men vaak gebruik van de Ames-test.

Chronisch Ongeneeslijk

Concentratie De sterkte van een stof. Dus je kunt bijvoorbeeld een eetlepel zout in een liter water oplossen, maar ook twee eetlepels. Als je twee eetlepels zout in water oplost is de concentratie zout groter dan bij 1 eetlepel zout.

Detoxificatie De transformatie waarbij een giftige stof omgezet wordt in een minder giftige stof. Dat gebeurt in het menselijk lichaam bij de lever. Dat orgaan is een soort filter die allerlei stoffen omzet in betere stoffen en de afvalstoffen scheidt en bijv richting de urineleider stuurt.

Dosis Hoeveelheid van een stof. De dosis van een stof maakt het meestal giftig. Als je 1,5 gram zout eet is er niets aan de hand, maar als je 15 gram zout eet is het giftig en gevaarlijk

Emissie De giftige stof dat in het milieu terecht komt.

Halfwaardetijd geef je ook aan met (t  ½ ) en geeft aan hoe langhetduurt  voor een giftige  stof    afgebroken is. Medicijnen hebben ook een halfwaardetijd.

Hypertoxificatie Als de lever onschuldige stoffen omzet in heel slechte stoffen

LC50 Letale concentratie voor 50% van de proeforganismen.

LD50 Letale dosis voor 50% van de proeforganismen. De proeforganismen zijn meestal dieren.

MAC Maximale aanvaardbare concentratie, die geldt voor gassen, dampen en andere stoffen in de lucht. Het wordt uitgedrukt in mg/m3

Mutageen Of de onderzochte stof mutaties veroorzaakt.

NEC No Effect Concentration. Hierbij heeft de concentratie geen invloed.  Als er iets gebeurt, dan is het herstelbaar in de populatie.

NEL No Effect Level. Een niveau waarbij de toediening van het gif geen (grote) gevolgen heeft

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration- de hoogste concentratie waarbij geen schadelijk effect heeft plaatsvonden.

NOAEL No Observed Adverse Effect Level- de hoogste dosis waarbij geen schadelijk effect heeft plaatsgevonden.

Neurotransmitter  Geeft  synapsen (prikkels) door . Deze  zitten aan het uiteinde  van een zenuw. Wanneer er een lading aan elektronen bij het uiteinde van de zenuw komt, worden de blaasjes   geactiveerd, laten los en  gaan  via de synaptische spleet naar de receptor. De blaasjes zijn neurotransmitters en geven het elektrische synaps door.

Neurotransmitter- afbrekend enzym   Zorgt ervoor dat er geen overdosis aan elektrische synapsen  wordt doorgegeven. Deze enzymen breken een aantal neurotransmitters af en laten een ander deel door.

Receptor Hiervan heb je  pre- en post synaptische receptoren. Plek waar de neurotransmitters zich aan binden.

ReproductieVoortplanting, er zijn stoffen die de vruchtbaarheid beïnvloeden. Bij reproductie is het geslachtsorgaan het doelwit orgaan.

StapelingAls een stof in je lichaam komt en er  niet meer uit kan, dan gaat het stapelen (ophopen). Een voorbeeld daarvan is Lood, dat komt voornamelijk in de lever terecht en naarmate je lichaam nog steeds Lood binnen krijgt, gaat het lood zich stapelen omdat het niet als afvalstofof op een dergelijke manier uit het lichaam kan. Bij een lange halfwaardetijd kun je de conclusie trekken dat er sprake is van stapeling, of dat het afbraak heel langzaam gaat.

SynapsDe plek waar zenuwcellen contact hebben met elkaar zonder elkaar echt aan te raken.

TDITolerable Daily Intake. Tolereerbare Dagelijkse Inname

TeratogeenEen stof dat beschadiging aan de embryo brengt, of de ontwikkeling in de baarmoeder verandert. Mutagene stoffen kunnen dezelfde kenmerken als bij een teratogene stof hebben.

Toxiciteit Gifitigheid

ToxineEen giftige stof.  Bij overmatig gebruik kunnen alle stoffen giftig zijn,

Toxisch als een stof giftig is noem jedat toxisch

Toxicologie de leer  van giftigheid,  als je de werking van een giftige stof onderzoekt.

TransformatieStoffen die op een chemische manier omgezet worden tot andere. Het kan omgezet worden tot een giftiger, of minder giftige stof.

Doel 2. Ik kan een paar voorbeelden noemen van giftige stoffen

Dioxine (TCDD), dat kun je vinden in kippenvlees of kippenvoer.  Bij verbranding van organisch afval komt het vrij.

Natrium, kun je kopen in de supermarkt, de concentratie natrium is dan minder. Zoutzuur is bijvoorbeeld geconcentreerder en dus giftiger.

Nicotine,bij stapeling kan het een ziekte vormen. Nicotine kun je vinden in koffie of thee.

Aflatoxine, zit in beschimmelde pinda’s en heeft een carcinogene werking. De stof kun je vinden in beschimmelde peulvruchten of graansoorten.

 

Doel 3. Ik ken factoren waardoor blootstelling lager is dan emissie, en dosis lager dan blootstelling en concentratie in een doelwitorgaan lager is dan de dosis

Afvalstoffen die in het milieu worden geloosd, daarvan krijgen wij een kleine dosis binnen.

De hoeveelheid gifstoffen dat in het milieu terecht komt noem je emissie.  De hoeveelheid waar de mens aan blootgesteld wordt noem je blootstelling. De blootstelling is altijd kleiner dan de emissie want onderweg naar de mens gebeurt er veel andere dingen met het stof.

Meestal is dat door verspreiding, transformatie en absorptie. Voorbeelden daarvan zijn;

Verspreiding

Stof wordt verspreidt in de lucht, zee of rivieren.

Transformatie

Het stof wordt chemisch omgezet in het mileu, het kan gevaarlijker, of minder gevaarlijk worden nadat het getransformeerd is.  De zon kan de transformatie van een stof beinvloeden.

Adsorptie

Het stof wordt gebsorpeerd door zand, planten of andere absorperende dingen.

 

  • Blootstelling lager dan emissie
  • Dosis lager dan blootstelling
  • concentratie in een doelwit orgaan, lager dan de dosis

Doel 4. Ik kan rekenen met halfwaardetijd

Als een stof in het lichaam terecht komt, wordt de concentratie van de sotf in het bloed gemeten. De stof verspreidt zich over het lichaam, tot het een maximum van 100% heeft bereikt. Vervolgens komt het door afvoer, trasnformatie en opslag dat de stof verdwijnt.

Iedere stof heeft een eigen snelheid waarmee het uit heet lichaam verdwijnt.

 

De tijd die de stof nodig heeft om van 100% naar 50% te komen,  duurt even lang als het stof van 50% naar 25% gaat. Die vaste tijd noem je halfwaardetijd, ook wel aangegeven met t ½ .

 

Bij een heel erg lange halfwaardetijd zou je kunnen vaststellen dat de stof niet meer verwijnt, dus daat het niet afbreekbaar is of dat de afbraak erg langzaam verloopt.  Als dit het geval is, spreekt men van stapeling. Om de juiste dosis te bepalen, is het belangrijk om te weten wat de halfwaardetijd is.

 

Doel 5. Ik kan rekenen met % µg, mg, g, kg

Percentage

µg Microgram

 mg Milligram

g Gram

 kg Kilogram

 

Doel 6. Ik kan een eenvoudig toxicologisch onderzoek opzetten en ik kan de uitkomsten grafisch weergeven incl logaritmische schaal. En daaruit LC50 of LD50, NEC of NEL, NOAEC of NOAEL bepalen,

ook als er aanzienlijke sterfte is bij de controle.  Dit voer ik  uit in de vorm van een practicum.

Doel 7. Ik weet hoe normen worden afgeleid uit toxicologisch onderzoek

 

Leeftijd–  Het verschil tussen het lichaam van een kind en volwassene is best groot. Hierbij gaat het niet alleen om het gewicht, maar ook om de organen. Sommige organen moeten nog verder ontwikkelen, en het lever van een kleuter kan bijvoorbeeld een bepaalde stof heel weinig hebben. Terwijl het lever van een volwassene de stof zou kunnen verwerken.

Voeding/leefwijze- Een persoon dat gezond eet, heeft minder vetreserves dan iemand met overgewicht. Je kunt zo onderscheid maken tussen gezonde, en minder gezonde mensen.

Leefwijze is  ook erg belangrijk. Iemand die rookt is ongezond omdat er stapeling van gifstoffen in het lichaam plaatsvindt.  Als een vetreserve verbruikt wordt, is het mogelijk dat er giftige stoffen die in het vet zaten ook vrij komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand met obesitas plotseling erg weinig eet waardoor de vetreserves gebruikt zullen worden.  De concentratie van het gifstof kan te hoog worden in het bloed, dit kan dodelijk  zijn.

 

Grootte – Met mg/kg lichaamsgewicht wordt de verhouding niet gelijk gemaakt. Kleinere organismen hebben een hoger stofwisselingsniveau. Een kleuter verbruikt per minuut meer dan een volwassene.

Het hart van een baby klopt bijvoorbeel 100x p/m en  dat van een  volwassene misschien 60x per minuut. Om het hart te laten kloppen wordt energie verbruikt. Dus kun je de conclusie trekken dat kleinere organismen per tijdseenheid meer eten verbruiken. Als dat eten toxine bevat, krijgen de kleintjes meer gifstoffen binnen.  Daarnaast is er ook nog de oppervlakte/volume verhouding.

Doel 8. Ik weet wat bedoelt wordt met  “Man is not a big rat”

Er zijn veel overeenkomsten tussen proefdieren en mensen, maar door biologische verschillen kan de mens toch gevoeliger zijn voor een bepaalde stof dan proefdieren kunnen zijn.

 

Doel 9. Ik ken factoren die gevoeligheid voor toxische stoffen bepalen

Doel 10.  VWO Ik kan uitleggen hoe stoffen de celdeling beinvloeden en daarbij de rl van DNA beschrijven

Doel 11. Ik weet waarvoor zoogdieren een zenuwstelsel hebben en wat de rol van impulsen binnen het zenuwstelsel is

De hersenen en spieren worden verbonden door het zenuwstelsel.  Bij het gedrag van een zoogdier zijn zenuwen erg belangrijk. De taak van zenuwen is vooral om boodschappen (waarnemeningen) door te geven aan de hersenen en dit leidt uiteindelijk tot acties en bewegingen.

 

De boodschappen en signalen worden van de zintuigen door de zenuwen doorgegeven aan de hersenen.  De waarnemingen die de zintuigen doen worden impulsen genoemd. De impulsen die afkomstig zijn van de zintuigen worden naar het brein geleid. Deze verwerkt de impulsen en stuurt het naar de zenuwen die zich in de spieren bevinden. De spieren reageren op de impulsen door samen te trekken en zo ontstaat een beweging.

 

Alle zenuwcellen vormen samen het zenuwstelsel.

Doel 11. VWOIk weet waarvoor zoogdieren een zenuwstelsel hebben, hoe dit is opgebouwd

( sensorisch en motorisch en verschillende celtype) en wat de rol van impulsen binnen het zenuwstelsel is.

 

Zoogdieren hebben een zenuwstelsel omdat het ervoor zorgt dat waarnemingen omgezet kunnen worden in acties.  Zenuwcellen verbinden het brein met spieren en organen, ook wordt het brein onderling met elkaar verbonden door zenuwcellen.

 

Het zenuwstelsel is opgebouwd uit het centrale en het perifere zenuwstelsel.

Perifere zenuwstelsel

Alle zenuwen die buiten die buiten de schedel of ruggengraat zijn. Dit kun je verdelen in sensorische en motorische zenuwen. De sensorische zenuwen hebben als taak om de informatie van de zintuigcellen naar het brein te vervoeren.

 

De motorische zenuwcellen maakt het af door de informatie van je hersenen naar de spieren te vervoeren en zo ontstaat een beweging.

 

Doel 12. Ik weet globaal hoe de impulsoverdracht in een synaps plaatsvindt, en hoe daar remming en stimulering kunnen plaatvinden.

Doel 12. VWO Ik ken de verschillende stappen waardoor impulsoverdracht in een synaps plaatsvindt, en hoe remming en stimulering kunnen plaatsvinden

Doel 13. Ik weet op welke manieren stoffen de werking van een synaps kunnen beinvloeden

Doel 14. VWO Ik weet hoe de ames-test werkt en waar die voor gebruikt wordt

 

Doel 15. Ik kan uitleggen wat ecologie is.

 

Wikipedia

Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). De studie op het niveau van de soort heet ook wel autoecologie en op het niveau van de levensgemeenschap en ecosysteem heet gemeenschapsecologie of synecologie

 

wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s